นางจริยา บัวแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน
จำนวนผู้เข้าชม : 618 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 31 ม.ค. 2563

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
สภานักเรียนและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางรักษ์
ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน
บริเวณหน้าเสาธงโดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้แนวทางประชาธิปไตย เคารพกฎกติกา และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ซึ่งเจตนารมณ์สภานักเรียนมี ๔ ข้อ ได้แก่
๑. การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
๒. การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข
๓. การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทัน ก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News)
และ
๔. การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรง จากการ Bully

 

https://www.facebook.com/pg/baanbangrakschool/photos/?tab=album&album_id=475009263108127