นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
สถิตินักเรียน
โรงเรียนบ้านบางรักษ์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนมาเรียน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ป่วย ลา ขาด รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1 14 14 28 - - - - 14 14 28
อนุบาลปีที่ 2 23 13 36 - - - - 23 13 36
อนุบาลปีที่ 3 13 17 30 - - - - 13 17 30
ประถมศึกษาปีที่ 1 19 18 37 - - - - 19 18 37
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 22 40 - - - - 18 22 40
ประถมศึกษาปีที่ 3 23 19 42 - - - - 23 19 42
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 15 29 - - - - 14 15 29
ประถมศึกษาปีที่ 5 18 13 31 - - - - 18 13 31
ประถมศึกษาปีที่ 6 23 12 35 - - - - 23 12 35
นักเรียนมาโรงเรียนคิดเป็น 100.00%