นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
คำสั่งโรงเรียนบ้านบางรักษ์
2564
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูสายงานการสอน ระดับสถานศึกษาครั้งที่ 2 (๑ ตุลาคม 2564)
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
แต่งตั้งคณะกรรรมการรับ – จ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
แต่งตั้งเวรกันยายน2564
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งเวรสิงหาคม2564
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองนักเรียนและพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ปีการศึกษา 2564
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน13-8.pdf
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนมิถุนายน 2564
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2564
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Self–Assessment Report SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งบุคลากรปฏบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนล่าสุด
สั่ง ณ วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อหนังสือเรียนตามกิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนเมษายน 2564
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ3
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูสายงานการสอน ระดับสถานศึกษา
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในอำเภอเกาะสมุย
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งตณกรรมการดำเนินงานปัจฉิมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งตณกรรมการดำเนินการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งตณกรรมการดำเนินจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งคณะครูจัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการเดินทางไกลลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2563
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งคณะครูดำเนินการควบคุมสำหรับนักเรียนสอบ O-NET
สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยและป้องกันอัคคีภัย ประจำเดือนมีนาคม 2564
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
แต่งตั้งตณกรรมการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ในสถานการณ์ COVID-19
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564
หน้า 1 / 1 (ทั้งหมด 30 รายการ)