นางจริยา บัวแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรของโรงเรียน
ที่คำนำหน้าชื่อสกุลตำแหน่ง
1นางจริยาบัวแย้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์
2นางสาวพิสุทธิณีเชาว์เลิศครูชำนาญการ
3นายอภิชาตินวลฤกษ์ครู
4นางสาวฤทัยรัตน์สวัสดีครู
5นางอิสราภรณ์ตั้งอุทัยเรืองครู
6นางสาวจุรีพรวงสุวรรณครู
7นางสาวรัตนาพรมปันครู
8นางสาวอังคณีเสทินครู
9นางสาวสุดารัตน์หมวดดำครู
10นางสาวโสรยาปั้นศีลครู
11นางสาวเสาวลักษณ์ฮ่งภู่ครู
12นางสาวมยุรีเชยจันทร์ครูผู้ช่วย
13นางสาวชนิสราเพชรคงครูอัตราจ้าง
14นางสาวจีรนันท์มุสิกพงศ์ครูอัตราจ้าง
15นายภาณุพันธ์รอดตัวเจ้าหน้าที่ธุรการ
16นายสิทธิชัยเพชรวานักการภารโรง

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 3 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 13 คน
รวม ทั้งหมด 16 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์ทั้งหมด 1 คน
2. ครูชำนาญการทั้งหมด 1 คน
3. ครูทั้งหมด 9 คน
4. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 1 คน
5. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 2 คน
6. เจ้าหน้าที่ธุรการทั้งหมด 1 คน
7. นักการภารโรงทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 16 คน