นางสาวอัจฉรา สมหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
บุคลากรของโรงเรียน
ที่คำนำหน้าชื่อสกุลตำแหน่ง
1นางสาวอัจฉราสมหวังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์
2นางกิตติยาทองหยัดครูชำนาญการพิเศษ
3นางสาวพิสุทธิณีเชาว์เลิศครูชำนาญการ
4นายอภิชาตินวลฤกษ์ครู
5นางสาวฤทัยรัตน์สวัสดีครู
6นางอิสราภรณ์ตั้งอุทัยเรืองครู
7นางสาวจุรีพรวงสุวรรณครู
8นางสาวมนัสนันท์นฤมลจิรวุฒิชัยครู
9นางอาซีเยาะห์ปริงทองครู
10นางสาวรัตนาพรมปันครูผู้ช่วย
11นางสาวปรียากมลรักชนะครูผู้ช่วย
12นางสาวอังคณีเสทินครูผู้ช่วย
13นางสาวสุดารัตน์หมวดดำครูผู้ช่วย
14นางสาวชนิสราเพชรคงครูอัตราจ้าง
15นางสาวปิยะนุชศรีสังข์เจ้าหน้าที่ธุรการ
16นายชูชาติประชาภิรมย์นักการภารโรง

สรุปข้อมูลสถิติ

แยกตามเพศ

1. ผู้ชาย ทั้งหมด 2 คน
2. ผู้หญิง ทั้งหมด 14 คน
รวม ทั้งหมด 16 คน

แยกตามตำแหน่ง

1. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์ทั้งหมด 1 คน
2. ครูชำนาญการพิเศษทั้งหมด 1 คน
3. ครูชำนาญการทั้งหมด 1 คน
4. ครูทั้งหมด 6 คน
5. ครูผู้ช่วยทั้งหมด 5 คน
6. ครูอัตราจ้างทั้งหมด 2 คน
7. เจ้าหน้าที่ธุรการทั้งหมด 1 คน
8. นักการภารโรงทั้งหมด 1 คน
รวม ทั้งหมด 18 คน