นางจริยา บัวแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
» กิจกรรมของโรงเรียน » กิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนผู้เข้าชม : 324 ครั้ง
เมื่อวันที่ : 10 ก.พ. 2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบ้านบางรักษ์ นำโดย นางสาวอัจฉรา สมหวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้างบางรักษ์ พร้อมคณะครู ได้กำหนดจัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนชุมชน องค์การ ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน