นางจริยา บัวแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
เอกสารเผยแพร่

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (1 รายการ)

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปีงบประมาณ 2563-2565
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
340 ครั้ง

แผนปฏิบัติราชการ (1 รายการ)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
311 ครั้ง

รายงานการประเมินตนเอง (3 รายการ)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
247 ครั้ง
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
543 ครั้ง
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
162 ครั้ง