นางจริยา บัวแย้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์

E - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - ServiceE - Service ลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจลิ้งค์น่าสนใจ
เอกสารเผยแพร่

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (1 รายการ)

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปีงบประมาณ 2563-2565
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
231 ครั้ง

แผนปฏิบัติราชการ (1 รายการ)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
206 ครั้ง

งานวิจัยและนวัตกรรม (0 รายการ)

รายงานการประเมินตนเอง (3 รายการ)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
167 ครั้ง
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
209 ครั้ง
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
59 ครั้ง